ข้อมูลประเทศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 9,629,091 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีมลรัฐ Alaska อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดา และ มีมลรัฐฮาวายอยู่ทางตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศแคนาดา ทิศใต้ติดกับประเทศเม็กซิโกและอ่าวเม็กซิโก ทิศตะวันออกติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค และทิศตะวันตกติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค สหรัฐอเมริกาประกอบด้วยรัฐต่างๆ 50 รัฐ และ 1 เขตการปกครอง โดยรัฐเหล่านี้จะมีอาณาเขตติดต่อถึงกันทั้งหมด 48 รัฐ มีเพียง 2 รัฐเท่านั้นที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกัน คือ รัฐ Alaska ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา และรัฐ Hawaii ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค

เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีความกว้างใหญ่ จึงมีการแบ่งรัฐต่างๆ ออกเป็นเขต 7 เขตดังนี้
• Northwest States ครอบคลุมรัฐ Washington, Oregon, Idaho
• Southwest States ครอบคลุมรัฐ California, Nevada, Utah, Arizona
• North Central States ครอบคลุมรัฐ Montana, Wyoming, Colorado, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Minnesota, Lowa, Missouri
• South Central States ครอบคลุมรัฐ New Mexico, Oklahoma, Arkansas, Texas, Louisiana
• Midwest States ครอบคลุมรัฐ Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky
• Northeast States ครอบคลุมรัฐ New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, West Virginia, Virginia, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, District of Columbia
• Southeast States ครอบคลุมรัฐ Tennessee, North Carolina, South Carolina, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida

ระบบการปกครอง:  ประเทศสหรัฐอเมริกาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขสูงสุด

ฤดูกาล 
ฤดูร้อน (Summer): มิถุนายน สิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn): กันยายน พฤศจิกายน
ฤดูหนาว (Winter): ธันวาคม กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ผลิ (Spring): มีนาคม พฤษภาคม


เวลา
Eastern Time Zone (EST);  ช้ากว่าประเทศไทย 12 ชม. เช่น Boston, New York, Washington D.C., Miami & Cleveland
Central Time Zone (CST): ช้ากว่าประเทศไทย 13 ชม. เช่น Chicago, New Orleans
Mountain Time Zone (MST):  ช้ากว่าประเทศไทย 14 ชม. เช่น Denver & Phoenix
Pacific Time Zone (MST): ช้ากว่าประเทศไทย 15 ชม. เช่น San Francisco, Seattle & Hawaii

ระบบไฟฟ้า: สหรัฐอเมริกามีระบบไฟฟ้าแบบ 115 Volts, 60 Cycles ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ถ้านักศึกษาต้องการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปก็จำเป็นต้องหาซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Adapter) ไปด้วย

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (4ปี)
ปริญญาโท (1-2 ปี)
ปริญญาเอก(3 ปี)
ค่าใช้จ่ายโดยรวม/ปี (รวมค่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
USD 37,000 - USD43,000 (ประมาณ1.2 ล้าน -1.5 ล้านบาท)
                                                ค่าครองชีพเฉลี่ยโดยประมาณ USD1,200 – 2,000 /เดือน

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 35 บาท = U$1 ณ เดือนมกราคม 2560 ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเรียน และ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ