Sacred Heart College - New Zealand


Sacred Heart College เป็นวิทยาลัยคาทอลิกรวมหญิงใน Lower Hutt, เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีที่ 9 ถึงปีที่ 13 โรงเรียน Sacred Heart College ถือค่านิยมดั้งเดิมที่เป็นเลิศตามคำสอนและมีชื่อเสียงโด่งดังภายในบรรยากาศการดูแลของคริสเตียน

Sacred Heart College มีความคาดหวังสูงเกี่ยวกับความสำเร็จด้านวิชาการและยังมีโอกาสในการเล่นกีฬาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

Sacred Heart College is a Catholic Integrated Girls College in Lower Hutt, Wellington, New Zealand, providing secondary education from Year 9 to Year 13.

Sacred Heart College holds traditional values where excellence is pursued and celebrated within a caring and Christian atmosphere.

Sacred Heart College holds high expectations on Academic success and also offers a wide range of sporting and cultural opportunities.เว็บไซต์: Sacred Heart College ทำไมต้องเรียนที่SHC
• เรามีชื่อเสียงเป็นเลิศ ดังนั้นจึงสามารถดึงดูดอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง
• โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนนานาชาติไม่มากซึ่งทำให้ได้รับการติวแบบตัวต่อตัว
• เรามีโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น(ESOL) ที่ ยอดเยี่ยมซึ่งจะช่วยให้นักเรียนนานาชาติปรับตัวเข้า กับสังคมโรงเรียนของเราได้ง่ายข้นึ อีกท้งัช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย
• เรามีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับโรงเรียนมากมายทั่วโลก
• โรงเรียนมีกิจกรรมด้า นกีฬา ดนตรี และวัฒนธรรมที่หลากหลายมากมาย
• เรามีศูนย์ศิลปะการแสดงที่ดีเลิศ ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้า นดนตรีอันเป็นเลิศ
• เรามีผู้จัดการนักเรียนนานาชาติซ่งึ รับผิดชอบในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โรงเรียนมีประวัติความปลอดภัยและการดูแลเอาใจใส่ที่ดีเลิศ
• ผู้จัดการนักเรียนนานาชาติสามารถช่วยจัดหาที่พักโฮมสเตย์ได้
หลักสูตรการเรียนการสอนของ SHC
Sacred Heart College เป็นโรงเรียนที่เน้นด้า นวิชาการที่มีผลการสอบที่ดีเลิศในการ สอบของรัฐทั้งหมด

ตั้งแต่เยียร์ 11 ถึงเยียร์ 13 นักเรียนจะสอบวัดผลระดับชาติ National Certificate of
Educational Achievement (NCEA) ของนิวซีแลนด์

NCEA และประกาศนียบัตรระดับชาติอ่นื ๆ เป็นที่ยอมรับของผู้จ้า งงาน และมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
โปลีเทคนิคต่างๆ ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพ่อืการคัดเลือกนักศึกษาเข้า เรียน นอกจากนี้ NCEA ยังเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย
https://www.nzqa.govt.nz/assets/About-us/Publications/Brochures/Study-in-NZ-brochure-THAI-April-2018.pdf

บุคลากรของเรามีความขมักเขม้นต่อการสร้า งความสัมฤทธิ์ผลใน National Certificate of Educational Achievement โดยที่ผู้ปกครองสามารถดูระดับผลสัมฤทธิ์ของเราได้

หลังจากที่นักเรียนได้ปรึกษากับผู้ปกครองและคุณครูแล้ว นักเรียนจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิชาใดๆ ที่
ตนเองอยากจะเรียน

โรงเรียน Sacred Heart College มีความคาดหวังที่สูงว่านักเรียนจะทำได้เต็มศักยภาพของตน โรงเรียนมีวิชาหลากหลายให้เลือกในด้า นต่างๆ ได้แก่ ศิลปะ พาณิชย์ เทคโนโลยี ดิจิทัล ละคร ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ ดนตรี พลศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี

นอกจากนี้เรายังมีสถาบันกีฬา Sacred Heart College Sports Academy สถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นเพ่อืค้นหาและทำงานร่วมกับนักเรียนที่มีสมรรถนะสูงซ่งึเราเช่อื วา่มีศักยภาพที่จะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งในขณะที่เรียนที่โรงเรียน Sacred Heart Collegeอัตราค่าเล่าเรียน ปี 2020 


FEES FOR ONE YEAR
  New Zealand Dollars
Tuition Fee (4 terms)*
$14,500.00

New Zealand Government Levy (4 terms)*
$429.00

Catholic Schools Board Fee (4 terms)*
$1040.00

Enrolment & Pastoral Care Fee
$750.00

Total Sacred Heart College Fees:
$16,719.00
$16,719.00
Accommodation fees:


Homestay - $270 per week  (47 weeks) 
$12,690.00

Total Accommodation Fees:
$12,690.00
$12,690.00
Other Fees:


Uniform - approximately
$850.00

NCEA Exam fee (Year 11,12,& 13 students only)
$384.00

Medical / Travel Insurance (February to December) approximately
$600.00

Student Visa Processing fees (if processed in NZ) 
$350.00

Collection from airport ($50 each way)
$100.00

Other Activities: eg camps, sports, photos, stationery (some are optional)
$500.00

Pocket Money (47 weeks @ $50 per week (optional))
$2,350.00

Please add a Bank Fee of $25 per transaction (if paying by
International Money Transfer)
$25.00

Total Other Fees:
$5,159.00
$5,159.00
TOTAL FEES FOR A STUDENT IN HOMESTAY:

$34,568.00
*fees will be calculated pro rata excluding enrolment and pastoral care fee for shorter periods.The Annual Tuition Fee covers:


  • All classroom tuition, including ESOL
  • Subject Fees (excluding materials)
  • Text Books

International Fees at Sacred Heart College


International Fees at Sacred Heart College 2020 Annual Attendance

Tuition Fee

1 Term    NZ$3,625.00

2 Terms   NZ$7,250.00

3 Terms   NZ$10,875.00

4 Terms   NZ$14,500.00

Term Dates for 2020
Term One:

Monday 27 January - Thursday 9 April
Waitangi Day - Thursday 6 Febraury

Term Two:
Tuesday 28 April - Friday 3 July
ANZAC Day observed Monday 27 April
Queen's Birthday - Monday 1 June

Term Three:
Monday 20 July - Friday 25 September

Term Four:
Monday 12 October - Friday 4 December

National examinations for Years 11, 12 and 13 commence mid-November.


International Students are accepted throughout the year....................................

สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r

หรือไอคอนข้างล่างนี้


      


#studyabroad #เรียนต่อต่างประเทศ #AscednEducationCenter #เรียนโท #รียนภาษา #WorkandStudy #workandtravel #summercourse #summercamp#studyinchina 
#studyinUSA #USA #UK #Australia#NewZealand #China #reannok #เรียนนอก #เรียนต่อนอก #ต่อนอก #cambridge#StudyEnglish #แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ #เรียนต่ออเมริกา #เรียนต่ออังกฤษ #เรียนต่อออสเตรเลีย #เรียนต่อแคนาดา #เรียนต่อสิงคโปร์ #เด็กเรียนนอก #เรียนภาษาที่ต่างประเทศ
โปรโมชั่นเรียนภาษา กับ International House (ih) ทิ้งท้าย ปี 2019 ประเทศอเมริกา & แคนาดา


โปรโมชั่นเรียนภาษา กับ International House (ih)
ทิ้งท้าย ปี 2019
ประเทศอเมริกา & แคนาดาLocation
Season
Price (12weeks)
Price (20weeks)
Price (24weeks)
Whistler

Summer
25 lessons/wk 9.00-15.00
69,609 บาท
110,401 บาท
132,481 บาท
Winter
20lessons/wk 8:30-12:35 or 14:00-18:05
84,204 บาท
138,469 บาท
166,163 บาท
Vancouver
Intensive
20lessons/wk 8:30-12:20
96,410 บาท
151,802 บาท
181,543 บาท
Intensive Plus
30lessons/wk 8:30-15:00
117,228 บาท
184,021 บาท
220,206 บาท
หมายเหต:ุ
1) 1CAD = 23.39 THB (อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณวันที่ 20/AUG/2019)
2) ค่าอุปกรณ์: ค่ามัดจำยืมหนังสือเล่มละ $50, ชำระที่โรงเรียน
3) ค่า Custodianship $100
4) โปรโมชั่นนนี้สำหรับนักเรียนที่ส่งใบสมัครภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 และเริ่มเรียนภายในเดือนกันยายน 2563
5) มีค่ายกเลิกขั้นต่ำ $150 หรือเป็นไปตามบนใบสมัครในกรณีที่ชำระค่าเรียนแล้วขอยกเลิกด้วยเหตุผลส่วนตัว
6) ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าที่พัก ค่ารถรับที่สนามบิน และ ค่าประกันสำหรับวีซ่านักเรียน  

San Diego
IHV-20 AM 20lessons/week 8:50-13:20 - Period A, B, C & D
64,935 บาท
101,258 บาท
121,509 บาท
IHV-30
30lessons/week 8:50-15:20 - Period A, B, C, D, E & F
75,247 บาท
118,444 บาท
142,132 บาท
หมายเหตุ
1) 1USD = 30.98 THB (อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณวันที่ 20/AUG/2019)
2) ค่าอุปกรณ์: ค่ามัดจำยืมหนังสือชำระที่โรงเรียน
3) โปรแกรมข้างต้นรับนักเรียนอายตั้งแต่ 16ปี
4) โปรโมชั่นนนี้สำหรับนักเรียนที่ส่งใบสมัครภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 และเริ่มเรียนภายในเดือนกันยายน 2563
5) มีค่ายกเลิกขั้นต่ำ $150 หรือเป็นไปตามบนใบสมัครในกรณีที่ชำระค่าเรียนแล้วขอยกเลิกด้วยเหตุผลส่วนตัว และค่าส่ง I-20กรณีเอกสารไดจัดส่งแล้ว
6) ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าที่พัก ค่ารถรับที่สนามบิน และ ค่าประกันสำหรับวีซ่านักเรียน  


.................................................................................................
สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r

หรือไอคอนข้างล่างนี้