บริการยื่นวีซ่านักเรียน

Ascend Education Center ให้บริการยื่นวีซ่า เตรียมเอกสารยื่นวีซ่า วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว รับยื่นวีซ่า นักเรียน ท่องเที่ยว ประเทศอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ โดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญ และติดตามกฎระเบียบที่ออกมาใหม่ของประเทศนั้น ๆ

บริการตรวจเอกสาร ทำวีซ่า ยื่นวีซ่า โดยทาง Ascend Education Center จะ
มีเช็คลิสเอกสารให้ในเบื้องต้น เพื่อสะดวกต่อการเตรียมเอกสาร และจัดทำรูปแบบชุดเอกสารยื่นวีซ่า ให้ทางสถานทูตเข้าใจง่าย ซึ่งทำให้มีโอกาสได้รับวีซ่าง่ายขึ้น

สิ่งที่พิเศษของทาง Ascend Education Center ก็คือ เรามีทีมแปลเอกสารและรับรองเอกสารโดย "ทนายความผู้รับรองเอกสาร" ที่มีใบอนุญาตจากสภาทนายความ ประเทศไทย ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสถานทูต โดยประวัติการเรียมเอกสารยื่นวีซ่าของเรา ผ่าน 100% ในกรณีที่ลูกค้าเตรียมเอกสารและตอบสสำมภาษณืครบตามที่เราแนะนำ

นอกจากบริการ รับยื่นวีซ่า แล้ว ท่านสามารถหาอ่านข้อมูลต่าง ๆ ได้ ที่หน้าของทางเว็บไซด์ และโปรดตรวจสอบกฎเกณฑ์ล่าสุดในการขอวีซ่าแต่ละประเทศ และอัตราค่าธรรมเนียมล่าสุด ได้ที่เว็บไซด์ ของประเทศนั้น ๆ หรือเว็บตัวแทนของสถานทูต กรณีต้องการศึกษาต่อ ทางเรามีบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศและเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้โดยไม่มีค่าบริการ (เฉพาะในกรณีที่นักเรียน ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันที่ทางบริษัทเป็นตัวแทน)

 เอกสารเบื้องต้นในการยื่นวีซ่า คือ

1. หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี

2. รูปถ่ายสีตามที่สถานทูตกำหนด

3. หลักฐานการทำงาน

4. เอกสารการลางาน

5. หลักฐานการศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา)

6. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง

7. ใบจองตั๋ว (ถ้ามี)

8. สำเนาเอกสารส่วนตัว ระบุชื่อสกุล เก่าใหม่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว ฯ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่า ใบแสดงสิทธิ์การดูแลบุตร ฯ

9. เอกสารอ้างอิงจากญาติหรือเพื่อนที่ต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น จดหมาย สำเนาหนังสือเดินทาง หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ฯ

10. หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทางไปต่างประเทศทริปนั้น ๆ ได้แก่ รายการความเคลื่อนไหวบัญชี 6 เดือน – 1 ปี

11. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

....................................
เกี่ยวกับวีซ่า
1. การขอวีซ่าแต่ละประเทศ


.......................................................................................
สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)

สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้  https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r
หรือในกรณีที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ ท่านสามารถกรอกข้อมูลในหน้า "ใบเสนอราคา" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคาและค่าคอร์สเรียนภาษา ส่งให้น้องทางอีเมล์หรือโทรติดต่อกลับก็ได้ค่ะ 

#studyabroad #เรียนต่อต่างประเทศ #AscednEducationCenter #เรียนโท #รียนภาษา #WorkandStudy #workandtravel #summercourse #summercamp#studyinchina 
#studyinUSA #USA #UK #Australia#NewZealand #China #reannok #เรียนนอก #เรียนต่อนอก #ต่อนอก #cambridge#StudyEnglish #แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ #เรียนต่ออเมริกา #เรียนต่ออังกฤษ #เรียนต่อออสเตรเลีย #เรียนต่อแคนาดา #เรียนต่อสิงคโปร์ #เด็กเรียนนอก #เรียนภาษาที่ต่างประเทศ