การเตรียมตัวพร้อมก่อนเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์
ข้อมูลสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์
v นิวซีแลนด์ (NEW ZEALAND) : ข้อมูลเบื้องต้น
นิวซีแลนด์ (New Zealand หมายถึง ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาวหรือ Niu Tirenio ซึ่งเป็นการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร โดยที่มี ทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกาพื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศเขตอบอุ่น และภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและความสวยงามทางธรรมชาติ เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์เน้นการค้าโดยมีฐานจากการเกษตร ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปนิยมการเดินทางเดินทางและสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมภายนอกเป็นกิจกรรมที่นิยมกันโดยเฉพาะกีฬาต่าง ๆ คือ รักบี้ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติ คริกเกต และ เนตบอล รวมถึง กีฬาเอกซ์ตรีมสปอร์ตและการเดินไกล

v ลักษณะภูมิประเทศ
นิวซีแลนด์ อยู่ใกล้กับประเทศ ออสเตรเลีย ลักษณะเกาะมีรูปร่างยาว ประกอบไปด้วยชายหาดมากมาย และทะเลเล็กๆ ทีเรียกว่า ฟยอร์ด (Fjord) บางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้วและยังไม่ดับ บ่อโคลนเดือน บริเวณเทือกเขาสูงมีหิมะขาวปกคลุม พื้นที่ของประเทศนิวซีแลนด์โดยรวมประมาณ 268,105 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่าขนาดของประเทศอังกฤษ หรือญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ตั้งอยู่บนเปลือกโลกสำคัญ 2 แผ่นมาชนกันคือ แผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก (Pacific Plate) และแผ่นเปลือกโลกอินเดียน-ออสเตรเลียน (Indian-Australian Plate) ส่งผลให้เกาะเหนือและเกาะใต้ยังมีแหล่งน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด และกิจกรรมของความร้อนใต้โลกผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะ เทือกเขาแอลป์ใต้” (The Southern Alps) ถือเป็นเทือกเขาสำคัญที่สุดของเกาะใต้ เปรียบประดุจแกนกระดูกสันหลังของประเทศ และเป็นยอดเขาสูงทีสุดในนิวซีแลนด์ด้วย
เกาะเหนือ (North Island) : โอ๊คแลนด์ (Auckland) เป็นเมืองใหญ่และกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีประชากรประมาณเกือบ 2 ล้านคน เมืองนี้เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญ และเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและสถาบันที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น University of Auckland
เกาะใต้ (South Island) : ไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ เป็นเมืองอุทยานแบบอังกฤษ มีสวนดอกไม้สวยงาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 3 แสนคน โดดเด่นด้วยเทือกเขาแอลป์ใต้ที่มียอดเขาหิมะขาวโพลนห่มคลุมชั่วนาตาปี น้ำแข็งจากยอดเขาละลายไหลพาแร่ธาตุลงมารวมตัวเป็นทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีเทอร์ควอยส์ รวมไปถึงมีธานน้ำแข็งและภูมิประเทศเฉพาะของเกาะใต้ที่เรียกว่า ฟยอด์ (Fiordland หรือ Fjord) ลักษณะเป็นชายฝั่งเว้าแหว่ง อันเกิดจากการถูกธารน้ำแข็งในอดีตกัดเซาะ ผืนน้ำในฟยอด์นั้นจัดว่าสวยที่สุดในนิวซีแลนด์ และเกาะใต้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น University of Canterbury และ Lincoln University ดันนิดิน (Dunedin) หรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ University of Otago

v สังคมและวัฒนธรรม
ประชากร : ชาวนิวซีแลนด์เป็นชนชาติที่โปรดปรานการเล่นกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม กีฬาที่เป็นที่นิยมคือ รักบี้ ชาวนิวซีแลนด์ เป็นคนรักธรรมชาติ และตื่นตัวในเรื่องสภาพแวดล้อม ถึงกับประกาศให้ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเขตปลอดนิวเคลียร์ ประเทศแรกในโลก จากสถิติล่าสุด ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากร 4 ล้านคน 74% สืบเชื้อสาย มาจากชาว ยุโรป เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 15% เป็น ชาวเผ่าเมารี 5% เป็นชาวโพลินีเซียน จากเกาะต่างๆ 4% เป็นชนเชื้อสายจีน และ 1% ที่เหลือเป็นชนชาติอื่น ในช่วงที่รัฐบาล สนับสนุนให้ผู้มีความรู้ ความสามารถอพยพจากประเทศต่างๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ ปรากฏว่าชาวเอเชียและโพลินีเซียน ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่มากกว่าชนชาติอื่น นิวซีแลนด์จึงเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยหลายชาติหลายภาษา ผู้คนเป็นมิตรต่อกัน ไม่มีการเหยียดผิว หรือดูถูกคนต่างชาติ เนื่องจากเป็นประเทศท่องเที่ยวจึงมีความคุ้นเคยกับคนเอเชียเป็นอย่างดี

การปกครอง : นิวซีแลนด์ ปกครองประเทศแบบ ประชาธิปไตย ตามระบบ รัฐสภา กล่าวคือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือก สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาเลือก นายกรัฐมนตรี ตามลำดับ
ศาสนา : ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาคริสต์ สำหรับศาสนาอื่น เช่น ศาสนาพุทธ อิสลาม ฮินดู จะมีศาสนสถาน สำหรับบูชา และประกอบพิธีทางศาสนาของตนเองตามเมืองใหญ่ ใน 3 เมืองใหญ่ในนิวซีแลนด์คือ Auckland Christhchurch และ Wellington มี วัดไทย ตั้งอยู่เพื่อสักการะบูชาและประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์รวมของคนไทยในนิวซีแลนด์ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีเสมอมา
ศิลปะและวัฒนธรรม : ศิลปะดั้งเดิมของนิวซีแลนด์ ก็ต้องยอมรับในศิลปะของชาวเมารี ซึ่งมีรูปแบบศิลปะเฉพาะของชาวเกาะโพลีนีเชียน งานศิลป์ที่เกิดจากการถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นมานับพันปี ยากที่จะหาใครเลียนแบบ ปัจจุบันหนึ่งในงานส่งออกสำคัญที่สุดของนิวซีแลนด์คือผลงานของชาวเมารี ตัวอย่างเช่น ติกิ (Tiki) ซึ่งก็คือรูปแกะสลักจากหยกเขียว หินสี กระดูกปลา และไม้สลักเป็นจี้เล็กๆ สำหรับร้อยสายห้อยคอ นับเป็นสินค้ายอดฮิตอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ
สามสิ่งที่ควรรู้จักเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเมารี : โมโก (Moko) คือการสักบนใบหน้าของชาวเมารี สิ่งบ่งบอกถึงสถานะทางสังคม ตำแหน่ง เผ่า และหน้าที่ โดยผู้หญิงนิยมสักเฉพาะส่วนคางแต่ชายนิยมสักทั้งหน้าโปอิ (Poi) คือการเต้นรำและร้องเพลงเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆ สิ่งนี้มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมารีดั้งเดิมฮักกา (Haka) คือระบบก่อนออกรบ ที่ชายฉกรรจ์ชาวเมารีจะร่วมกันเต้นเพื่อปลุกใจ ให้เกิดความฮึกเหิม เน้นท่วงท่าทรงพลัง แข็งแกร่ง ก้าวร้าว ดุดัน น่ากลัว โดยจะมีการแลบลิ้นปลิ้นตาและกระทืบเท้า ข่มขวัญข้าศึก ปัจจุบันระบำฮักกามีแสดงเฉพาะให้นักท่องเที่ยวชม และรักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์จะเต้นฮักกาทุกครั้งก่อนแข่งขันกับทีมต่างชาติ

v สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล : โดยทั่วไปอากาศของนิวซีแลนด์จะสบายๆ ค่อนข้างเย็น แต่ไม่ถึงกับเย็นจัดจนหิมะตก เกาะเหนือจะมีอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้ เดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือ เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ฤดูกาลของนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 4 ฤดู คือ
ฤดูร้อน (Summer) : ช่วงเดือนธันวาคม กุมภาพันธ์ (10-25 C) อากาศจะไม่ร้อนมาก อบอุ่น เหมาะสำหรับการเล่นกีฬาทางน้ำ
ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) : ช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม (6-21 C) เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
ฤดูหนาว (Winter) : ช่วงเดือนมิถุนายน สิงหาคม (0-16 C) เหมาะกับการเล่นสกี และหิมะ อาจจะมีฝนตกบ้าง
ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) : ช่วงเดือนกันยายน พฤศจิกายน (5-19 C) อากาศดีและเหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุด

v อุณหภูมิในเมืองสำคัญๆ
โอ๊คแลนด์ (Auckland) เกาะเหนือ : ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 23.8 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 16.4 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 10 วัน ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 14.7 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 8.0 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 13 วัน
เวลลิงตัน (Wellington) เกาะเหนือ : ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 20.3 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 13.4 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 9 วัน   ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 11.3 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 6.2 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 11 วัน
ไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เกาะใต้ : ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 22.5 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 12.2 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 7 วัน   ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 11.3 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 1.7 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 7 วัน
ควีนสทาวน์ (Queenstown) เกาะใต้ : ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 22.5 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 10.7 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 8 วัน   ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 8.1 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 0.1 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 8 วัน
v เวลา
เวลาของนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง (ยกเว้น ในช่วงต้นเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมีนาคม เวลาจะเร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมง เป็น 6 ชั่วโมง) สำหรับการเดินทางไปนิวซีแลนด์นั้น ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯโดยเครื่องบินประมาณ 10 ชั่วโมง
v ความปลอดภัย
นิวซีแลนด์ได้ชื่อว่าเป็น ประเทศที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะและอุดมสมบูรณ์มาก ประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐบาลให้การดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ เป็นอย่างดี อาชญากรรมจึงมีน้อย ผู้คนมีชีวิตที่เรียบง่าย นักเรียนไทยที่เคยไปศึกษาที่นิวซีแลนด์ มักจะพูดว่า นิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็กๆ ที่ปลอดภัยมาก

v การจัดกระเป๋า
ควรเช็คน้ำหนักกระเป๋าตามกำหนดของสายการบิน และสภาพอากาศช่วงที่ไปอยู่ จะทำให้จัดเสื้อผ้าได้อย่างพอดีและเหมาะสมควรจัดสัมภาระและสิ่งของลงในกระเป๋าเดินทางอย่างเป็นระเบียบ หากนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเองควรนำตัวแปลงไฟไปด้วย

สัมภาระที่จำเป็นต้องจัดลงกระเป๋าเดินทาง ได้แก่
 • ·        เสื้อผ้าเช่น เสื้อแจ๊คเก็ตหรือเสื้อโค้ทที่กันลมกันฝนได้ เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี รองเท้าผ้าใบและรองเท้าบูท เป็นต้น
 • ·        ยาสามัญ ยาประจำตัวและของใช้ส่วนตัวต่างๆ
 • ·        อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ร่ม แว่นตา แว่นกันแดด หมวก Adapter ปลั๊กพ่วง ไดร์เป่าผม เป็นต้น และของมีคม เช่น กรรไกร กรรไกรตัดเล็บ คัตเตอร์ ให้จัดลงในกระเป๋าเดินทาง ห้าม!ใส่ในกระเป๋าที่ติดตัวขึ้นเครื่อง
 • ·        ทำสัญลักษณ์ที่กระเป๋า เช่น ใช้โบว์ผูก หรือติดสติ๊กเกอร์ เพื่อที่จะสังเกตได้ง่ายเวลาหยิบกระเป๋า
 • ·        ควรจะมีเป้หรือมีกระเป๋าสะพายที่สามารถใส่หนังสือเรียนไปใช้ที่โรงเรียนได้
 • ·        แบตเตอรี่สำรอง(Power Bank) ห้าม! ใส่ในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด ให้ใส่ในกระเป๋าที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องได้เท่านั้น แต่ต้องไม่เกิน 35,000 mAh
 • ·        Laptop ต้องถอดแบตเตอรี่ออก แนะนำให้ถือขึ้นเครื่อง
 • ·        ถ้ามีอาหารหรือสิ่งของต้องแสดง ให้จัดไว้ด้านบนของกระเป๋าเพื่อง่ายต่อการตรวจของศุลกากร
 • ·        ในส่วนของสัมภาระที่ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ตามกำหนดมาตรฐานของสายการบินทั่วไปจะไม่เกิน 7 kg ในส่วนนี้ควรเป็นสัมภาระที่จำเป็นในระหว่างการเดินทางเท่านั้น และห้าม!นำของเหลว เจล หรือครีม ขนาดเกิน 100 ml. ขึ้นเครื่อง รวมไปถึงเอกสารสำคัญต่างๆ ควรใส่กระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องและเก็บไว้กับตัวตลอด


v เอกสารสำคัญ
 • ·        ตั๋วเครื่องบิน
 • ·        Passport และ Copy Passport (อาจจะเก็บใส่กระเป๋าเงิน)
 • ·        เอกสารตอบรับจากโรงเรียนหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมด
 • ·        ประกันและเอกสารรับรองเกี่ยวกับที่พัก รวมถึงเอกสารที่มีเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือบุคคลที่ติดต่อได้ในนิวซีแลนด์
 • ·        ปากกา ใช้ในการเซ็นเอกสารต่างๆ เช่น ใบขาออก ใบขาเข้าประเทศ
 • ·        กุญแจกระเป๋าเดินทาง (ถ้าเจ้าหน้าที่ที่สนามบินขอให้เปิดกระเป๋าจะได้สะดวกในการหยิบ)
 • ·        นักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ให้นำ ใบยินยอมจากพ่อแม่ (consent letter)” ตัวจริงไปด้วยv  การแลกเงิน
·        ควรแลกเงิน NZD เตรียมไว้ก่อนการเดินเข้าประเทศนิวซีแลนด์ และควรแลกให้เพียงพอต่อการเดินทางอาจเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายไว้เบื้องต้นประมาณ 3 เดือน
·        เมื่อมาถึงควรเปิดบัญชีกับธนาคารที่น่าเชื่อถือ และหลีกเลี่ยงการถือเงินสดติดตัวไว้เป็นจำนวนมากๆ
·        ไม่มีการจำกัดจำนวนเงินต่างประเทศที่นำเข้านิวซีแลนด์ แต่หากนำเงินสดเข้ามาเกิน 10,000ดอลล่าห์นิวซีแลนด์ ต้องมีการกรอกเอกสารที่เรียกว่า Border Cash Report ส่งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
·        ระบบเงินตรา
หน่วยเงินตราของประเทศนิวซีแลนด์ คือ NZ$ ดอลล่าห์ ค่าเงินต่าง ๆ แบ่งได้ดังนี้
- ธนบัตรนิวซีแลนด์ มีมูลค่า $1, $2, $5, $10, $20, $100
- เงินเหรียญที่เป็นเซ็นต์ มีมูลค่า 5 เซ็นต์, 10 เซ็นต์, 20 เซ็นต์, 50v สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศนิวซีแลนด์
มีการห้ามนำสัตว์หรือพืช ผลิตผลจากสัตว์หรือพืช อันประกอบด้วย เมล็ดพืชหรืออาหารต่างๆเข้ามาในประเทศ รวมไปถึงเนื้อแห้งที่อาจจะมีเชื้อโรค เปลือกหอย ขนนก ผลิตภัณฑ์จากไม้ ยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น
 • นักเรียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มสิ่งของที่ต้องสำแดง หากไม่แน่ใจนักเรียนอาจจะต้องทิ้งสิ่งของเหล่านั้น หรือให้บรรจุสิ่งของไว้ส่วนบนของกระเป๋าเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ เมื่อถึงด่านศุลกากรให้เข้าช่องสีแดงในกรณีที่สิ่งของที่ต้องตรวจสอบหรือสำแดง และเข้าช่องสีเขียวในกรณีที่ไม่มีสิ่งใดต้องตรวจสอบหรือสำแดง รายการสิ่งที่ต้องสำแดง  ได้แก่
 • ·        อาหาร และผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบในการทำอาหาร
 • ·        พืชและส่วนต่างๆของพืช (ทั้งมีชีวิตและไม่มี) ประกอบด้วย ลำต้น ราก
 • ·        สัตว์ (มีชีวิตและไม่มี) หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และสิ่งที่ทำจากสัตว์
 • ·        อุปกรณ์ตั้งแคมป์ กอล์ฟ รองเท้าปีนเขา รองเท้าและอุปกรณ์ขี่ม้า รวมถึงจักรยานมือสอง
 • ·        ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพต่างๆ

v การเปิดบัญชีธนาคาร
·        ธนาคารที่ประเทศนิวซีแลนด์จะเปิดทำการทุกวันจันทร์ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชกาล) เวลา 00 – 16.30 น.
·        การเปิดบัญชีธนาคาร ใช้ Passport และแจ้งข้อมูลที่อยู่ที่แน่นอนแก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร ธนาคารส่วนใหญ่จะจัดการเรื่องการเปิดบัญชีและออกบัตรให้ภายใน 5-10 วัน
·        บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิต จะใช้ระบบรวมถึงรหัสเหมือนกับประเทศไทย
·        ควรเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารที่น่าเชื่อถือ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ที่เรียน หรือที่พักอาศัย
·        รายชื่อธนาคารที่จดทะเบียนในนิวซีแลนด์ได้แก่ ABN AMRO Bank, ANZ National Bank Limited, ASB Bank Limited, Bank of New Zealand Limited, Commonwealth Bank of Australia, Deutsche Bank, Kiwibank Limited

v ระบบไฟฟ้า/ปลั๊กไฟ
·        กระแสไฟฟ้า 230/240 โวลต์ ในโรงแรมและที่พักส่วนใหญ่จะเตรียมไฟระบบ 110 โวลต์ไว้ให้บริการด้วย
·        ปลั๊กไฟเป็นแบบ 3 รูแบนควรนำอุปกรณ์แปลงไฟ(Adapter) และปลั๊กสามตาติดไปด้วย


v ระบบโทรศัพท์
·        รหัสประเทศนิวซีแลนด์คือ +64 (ในนิวซีแลนด์ หมายเลขโทรศัพท์จะมี 7 หลัก)
·        การใช้โทรศัพท์สาธารณะของนิวซีแลนด์ ปกติจะมีอยู่ 2 แบบคือ แบบใช้บัตร และแบบหยอดเหรียญ บัตรโทรศัพท์สามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไป ในส่วนของการใช้ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ จะต้องใช้เหรียญ 20 เซ็นหยอดเพื่อใช้บริการ
·        โทรศัพท์มือถือ สามารถซื้อซิมใหม่ของนิวซีแลนด์เปลี่ยนได้ และเลือกใช้บริการแบบเติมเงิน หรือลงทะเบียนกับ Vodafone หรือ Telecom ก็ได้รวมไปถึงอินเตอร์เน็ตก็สามารถสมัครเพคเกจ หรือเชื่อมต่อ Wifi ได้ตามปกติ
·        ถ้าต้องการโทรกลับประเทศไทย ต้องกดรหัสประเทศไทยคือ +66 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง
·        การโทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไฟไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆสามารถโทรได้ที่เบอร์ 111 โดยไม่เสียเงิน เช่นเดียวกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย 0800 ก็โทรฟรีเช่นกัน

v การเดินทางและการประหยัดค่าเดินทางในนิวซีแลนด์
ในเมืองใหญ่ต่างๆ การเดินทางมีความสะดวกง่ายดายและราคาถูก โดยมีรถประจำทางวิ่งให้บริการทุกครึ่งชั่วโมง อย่างไรก็ตามคุณสามารถเดินหรือขี่จักรยานไปยังสถานที่ต่างๆใกล้กับสถาบันการศึกษาของคุณได้ ภูมิภาคต่างๆในประเทศนิวซีแลนด์มีการเชื่อมต่อถึงกันโดยสายการบินภายในประเทศ (Jet Star, Pacific Blue และ Air Zealand) นอกเหนือจากการเดินทางโดยรถไฟ เรือและรถประจำทางซึ่งช่วยให้การเดินทางไปตามเขตชนบทมีความสะดวกง่ายดาย ข้อดีอีกอย่างของการเดินทางในประเทศนิวซีแลนด์ คือ ระยะทางระหว่างสถานที่ต่างๆมีระยะทางไม่ไกล ยกตัวอย่างเช่น เที่ยวบินระหว่างเมือง Wellington และ Auckland ใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งชั่วโมง หากคุณต้องการเดินทางข้ามระหว่างเกาะทางภาคเหนือและภาคใต้ด้วยเส้นทางทางน้ำอันสวยงาม มีเรือข้ามฟาก Interislander และ Bluebridge ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างเมือง Wellington และ Picton โดยใช้เวลาราว 3 ชั่วโมง เว็บไซต์ด้านการเดินทาง เมื่อต้องเดินทางไปยังต่างประเทศหรือระหว่างรัฐ นักศึกษาสามารถประหยัดเงินค่าเดินทางได้ คุณควรสอบถามจากตัวแทนท่องเที่ยวเมื่อทำการจอง STA travel คือตัวแทนท่องเที่ยวซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการให้บริการเที่ยวบินและโปรแกรมท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับนักศึกษา

การเดินทางในเมือง : หากคุณต้องการเดินทางท่องเที่ยวภายในเมืองใดเมืองหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งหรือสองวัน คุณสามารถซื้อตั๋วโดยสารวันเดียว ซึ่งรวมบริการขนส่งมวลชนทุกประเภทและช่วยให้คุณประหยัดกว่าการจ่ายค่าโดยสารเป็นรายครั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกบัตรเดินทางภายในเมืองสำคัญๆของนิวซีแลนด์หากคุณพักเป็นเวลานานสามารถดูได้ด้านล่างนี้

โอ๊คแลนด์ : เมืองอ๊อคแลนด์มีเครือข่ายขนส่งมวลชนโดยรถประจำทาง รถไฟและเรือข้ามฟากที่มีประสิทธิภาพและราคาประหยัดเพื่อให้คุณสามารถเดินทางไปรอบเมืองและเขตชานเมือง มีบริการรถประจำทาง Link และ Stagecoach วิ่งให้บริการทุก 10 นาทีอยู่รอบเมือง หากคุณต้องการเดินทางไปยังหลายสถานที่ในหนึ่งวัน บัตรโดยสาร Auckland Day Pass เป็นทางเลือกที่ประหยัดที่สุดซึ่งรวมการใช้บริการรถประจำทางและเรือข้ามฟากในเมือง นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดเงินได้ด้วยการซื้อบัตรโดยสาร 10 รอบสำหรับรถประจำทาง รถไฟและเรือข้ามฟากทุกสายได้อีกด้วย โปรแกรมวางแผนการเดินทางบนเว็บไซต์ Maxx จะช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ว่ารูปแบบการเดินทางและตั๋วโดยสารแบบใดที่เหมาะสำหรับคุณ

เวลลิงตัน : เมืองเวลลิงตันก็เป็นอีกเมืองที่มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและราคาประหยัดด้วยบริการรถประจำทางและรถไฟ บัตรรายเดือนและบัตรโดยสาร 10 รอบเพื่อใช้บริการรถไฟและรถประจำทางมีจำหน่ายสำหรับนักศึกษาที่ต้องอยู่อาศัยเป็นระยะเวลานานและมีราคาตามโซนพื้นที่การเดินทาง หากคุณอยู่ที่นี่เพียงไม่กีวัน การซื้อบัตร Daytripper เป็นรายวันจะคุ้มค่ากว่า โดยคุณจะสามารถใช้บริการรถประจำทางและรถไฟได้ในโซน 1-3 ของเมือง

ไครส์เชิร์ช : รถประจำทางภายในเมืองไครส์เชิร์ชทุกสายให้บริการโดย Bus Exchange คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารรายสัปดาห์และบัตรโดยสารหนึ่งวันซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้ นอกจากนี้ยังมีบริการรถประจำทางฟรีในเขตใจกลางเมืองซึ่งมีสีเหลืองสดและวิ่งให้บริการตามจุดสำคัญในเมืองทุก 10-15 นาที

ดะนีดิน : เมืองดะนีดินเป็นเมืองขนาดเล็กและสถานที่ส่วนใหญ่สามารถเดินถึงกันได้จากสถาบันการศึกษาของคุณ อย่างไรก็ตามก็มีรถประจำทางให้บริการอยู่รอบเมืองโดยบริษัท The Octagon และมีบัตรโดยสารจำหน่ายโดยคิดค่าบริการตามโซนพื้นที่v ที่พัก

บ้านเช่าหรืออพาร์ทเม้นท์: ค่อนข้างสะดวกและเป็นอิสระ ส่วนใหญ่จะเปิดให้เช่ากับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถหาบ้านเช่าหรือห้องพักเองได้ตามความสนใจ หรืออาจพักแชร์กับเพื่อนที่นักเรียนต้องการได้ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบต้องหาเพิ่มเติมเอง และจะต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์รวมถึงค่าติดตั้งต่างๆเอง ค่าเช่าจะเริ่มที่ประมาณ NZ$120/คน/สัปดาห์ และจะต้องจ่ายมัดจำล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งจะได้คืนเมื่อเลิกเช่าและสภาพที่พักไม่มีความเสียหายใดๆนักเรียนสามารถหาบ้านเช่าได้จากบอร์ดประกาศของทางสถาบัน หรือหนังสือพิมพ์ที่มีรายชื่อของบ้านเช่าต่างๆหากนักเรียนเกิดปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช่าบ้าน สามารถติดต่อ Tenancy Services ซึ่งเป็นหน่วยงานของ Ministry of Housing

หอพักสำหรับนักเรียน: ค่อนข้างสะดวกกับนักเรียน เนื่องจากส่วนใหญ่ที่พักประเภทนี้จะตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่เรียนมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ห้องพักจะเป็นแบบเตียงเดี่ยวหรือคู่ พักเดี่ยว และพักรวมกับนักเรียนคนอื่น มีห้องรับประทานอาหารรวม นอกจากนี้ยังมีห้องสำหรับทำกิจกรรมร่วมกัน ค่าเช่าจะเริ่มที่ประมาณ NZ$140/คน/สัปดาห์ซึ่งจะไม่รวมค่าจัดหาที่พักอีกประมาณ NZ$200

Homestay: นักเรียนจะพักอยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ในเขตชานเมือง โดยจะมีห้องพักเป็นของตัวเอง โฮสจะเตรียมอาหาร และ ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ เช่นการใช้โทรศัพท์ การดูตารางรสบัส การไปหาหมอเมื่อเจ็บป่วย และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นการพักแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนักเรียนควรมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของโฮส ราคาที่พักจะเริ่มที่ประมาณ NZ$250/คน/สัปดาห์ ซึ่งจะไม่รวมค่าจัดหาที่พักอีกประมาณ NZ$200v อาหารและสินค้าขึ้นชื่อของนิวซีแลนด์
 • ·   น้ำประปาของนิวซีแลนด์ เป็นน้ำสะอาด สามารถดื่มได้
 • ·   อาหารเช้า ชาวนิวซีแลนด์จะไม่ทานหนักในมื้อเช้า ส่วนใหญ่จะเป็นขนมปังปิ้ง ซีเรียลนมและผลไม้ เป็นต้น
 • ·   อาหารกลางวัน จะเป็นแซนวิส สลัด ซูชิ ผลไม้สด บิสกิตและเค้กเป็นต้น
 • ·   อาหารเย็น (หรือเรียกว่า “Tea”) ถือเป็นมื้อหลัก มื้อสำคัญ และมื้อใหญ่ที่สุด จะเริ่มประมาณ 6 โมงเย็น ส่วนใหญ่จะเป็นสเต็กเนื้อสัตว์หรือเนื้อปลา มันเทศ ผัก พาสต้าหรือข้าว เป็นต้น
 • ·   อาหาร ของฝาก และสินค้าขึ้นชื่อของนิวซีแลนด์ ได้แก่ เนื้อแกะ, เนื้อกวาง, อาหารทะเล,ชีส, น้ำผึ้ง, กีวี่, ไวน์, สินค้าพื้นเมืองหรือชื้นงานแกะสลักของชนเผ่าเมารีและผลิตภัณฑ์จากแกะ


v วันและเวลาทำการ สถานที่ราชการ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารต่างๆ

 • วันและเวลาราชการ วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. *ธนาคารและสถานที่ราชการจะไม่เปิดทำการในวันเสาร์ และวันอาทิตย์
 • ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และร้านอาหารส่วนใหญ่เปิดบริการทุกวัน ในช่วงวันธรรมดาส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการเวลา 09.00 – 17.00 น. และช่วงวันหยุดส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการจนถึงช่วงดึก 09.00 – 21.00 น.

v เมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
 • เช็คจากจอ Monitor ว่า สายการบินของท่านต้อง Check-in ที่ Counter ใด เมื่อเช็คอินแล้ว ท่านจะได้รับ Boarding Pass และ Luggage Tag ตามจำนวนกระเป๋าที่ท่านโหลด
 • ควรเดินเข้าเพื่อตรวจ Passport ขาออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง Passport Control ก่อนเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อเผื่อเวลาเดินเข้า Gate ในกรณีที่ Gate อยู่ไกล


เมื่อไปถึงแล้วต้องติดต่อใครบ้าง
School/University: อย่าลืมแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยและทางที่พักทราบว่าคุณจะเดินทางไปถึงวันไหน สายการบินอะไร เวลากี่โมง ลองถามดูว่ามหาวิทยาลัยมีบริการมารับนักศึกษาต่างชาติที่สนามบินหรือไม่ จดรายละเอียดที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคนที่คุณต้องติดต่อติดตัวไว้เสมอ ถ้าต้องเดินทางไปยังที่พักเอง ควรตรวจสอบวิธีการเดินทางและแลกเงินให้พอสำหรับค่ารถไปก่อนล่วงหน้า

รายละเอียดอื่นๆเบอร์โทรที่ควรทราบ
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน (Royal Thai Embassy)

2 Cook Street P.O. Box 17-226, Karori, Wellington, New Zealand
โทรศัพท์ (644) 476-8616-20              โทรสาร (644) 476-3677, 476-8610
E-mail : thaiembassynz@xtra.co.nz
เวลาทำการ 09.0012.30 น. และ 14.0017.00 น.        วันจันทร์ วันศุกร์
 • สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองโอ๊คแลนด์ (Royal Thai Consulate-General)

Level 5 World Sun Alliance Building, 18 Shortland Street P.O. Box 7311, Auckland, New Zealand
โทรศัพท์ (649) 373-3331 โทรสาร (649) 373-3423
เวลาทำการ 09.0012-30 น. และ 14.0017.00 น. วันจันทร์ วันศุกร์
กงสุลกิตติมศักดิ์ : Mr. Michael Whale
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-575-1046-51โทรสาร 02-575-1052

v วันแรกของการเรียน
 • ·   การเดินทางจากที่พักไปโรงเรียน Host Family อาจจะพาไปส่งหรือไม่ก็จะบอกเราว่าต้องเดินทางไปโรงเรียนอย่างไร
 • ·   เช็คข้อมูลและเวลานัดหมายจากในเอกสาร Arrival Instruction ที่โรงเรียนมีส่งไว้ให้ก่อนเดินทาง
 • ·    เอกสารที่ควรจะนำติดตัวในการไปเรียนวันแรก ได้แก่ เอกสารและใบตอบรับจากโรงเรียน สำเนาพาสปอร์ต สมุด และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
 • ·   เมื่อไปถึงโรงเรียน จะมีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อจัดว่านักเรียนต้องเรียนในระดับไหน
 • ·    มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ซึ่งจะมีการให้ข้อมูลสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโรงเรียน เกี่ยวกับเมืองที่เราอยู่ การเปิดบัญชีธนาคาร การซื้อซิมโทรศัพท์  และแนะนำให้รู้จักครูหรือเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ รวมถึงพาดูรอบๆโรงเรียนห้องเรียน ห้องสมุด หรือสถานที่สำคัญต่างๆ ว่าตรงไหนเป็นอะไร ทำอะไรได้บ้าง

...................
สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r

หรือไอคอนข้างล่างนี้

      

เรียนภาษาอังกฤษ LA - สปร๊าคคาเฟ่ แลงเควจเจส พลัส

เรียนภาษาอังกฤษ LA - สปร๊าคคาเฟ่ แลงเควจเจส พลัส 
Sprach caffee -Los Angeles 
Torrance & Costa Mesaเรียนภาษาอังกฤษที่ลอสแองเจลิส

เรียนภาษาอังกฤษที่ลอสแองเจลิส
 • Hollywood
 • Disneyland
 • Laguna Beach

ลอสแองเจลิส เป็นเมืองที่มีครบทุกอย่าง! ที่นี่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร สถานที่ช้อปปิ้งและสภาพอากาศที่ดีจึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก คุณจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Hollywood, Beverly Hills, Hermosa Beach, Laguna Beach, Rodeo Drive, Melrose Avenue, Dodger Stadium, Disneyland, Santa Monica, LA Stadium, Malibu และ Universal Studios
ลอสแองเจลิสนี้ เป็นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง ดาราฮลิวู้ด คนดังมากมาย มาท่องเที่ยวที่นี่ นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมลอสแองเจลิสนั้นเป็นเมืองที่ไม่เหมือนสถานที่อื่นใดในโลก ที่นี่เป็นเมืองที่คึกคักตลอดเวลา ผู้้คนที่นี่ให้การต้อนรับคนทุกเชื้อชาติ ทุกวัฒนธรรม เเละเป็นสถานทที่ให้คุรได้ค้นหาสิ่งใหม่ที่คุณไม่สามารถเจอที่ไหนได้อีก
สมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศได้ ลอสแองเจลิสเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและมีชื่อเสียง อาหารเลิสรส และการชอปปิ้ง คุณจะได้เพลิดเพลินอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว คุณสามารถสัมผัสความรู้สึกที่น่าทึ่งของเมือง และเรียนภาษาอยู่ใน Los Angeles เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐานสำหรับทุกระดับภาษาและสอนโดยครูผู้เป็นเจ้าของภาษา

ทำไมเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่ลอสแองเจลิส?

เรียนภาษาที่ลอสแองเจลิสจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากครั้งหนึ่ง คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษจากคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมกับการเดินทางท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นในเมืองแห่งนี้ ในช่วงเวลาว่าง คุณจะได้สนุกไปกับการเรียนรู้ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม กีฬา ธรรมชาติ และการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น ของคนที่นี่
การเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ เป็นประสบการณ์ที่มีค่า และมีประโยชน์ต่ออนาคต การที่ได้มีโอกาสเดินทางแม้เพียงซักครั้งในชีวิตให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์และเพื่อนใหม่ในคราวเดียวกัน สัมผัสประสบการณ์นี้ได้เมื่อมาเรียนที่สป๊าคคาเฟ่ลอสแองเจลิส

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่ ลอสแองเจลิส

สปร๊าคคาเฟ่ลอสแองเจลิส
 • - ตั้งอยู่ใกล้ชายหาด
 • - อาจารย์ผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา และเป็นมืออาชีพ
 • - มีกิจกรรมพักผ่อนหลากหลายรูปแบบ

บรรยากาศภายในสถาบัน

เรามีหลักสูตรที่หลากหลายภายในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ลอสแองเจลิส โรงเรียนตกแต่งไว้อย่างทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และเรามีสถานที่ๆ สำหรับนักเรียน:
 • 1. เค้าเตอร์ต้อนรับ
 • 2. 11 ชั้นเรียน
 • 3. ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตไฮสปีด
 • 4. ห้องทานอาหารสถานที่ตั้งของสถาบัน

โรงเรียนของเราที่ Los Angeles ที่ South Bay ตั้งอยู่ในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดของลอสแองเจลิส และอีกวิทยาเขตที่ Torrance โรงเรียนเราตั้งอยู่ไหมไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียง เช่น Hollywood, Beverly Hills, Hermosa Beach, Laguna Beach, Rodeo Drive, Melrose Avenue, Dodger Stadium, Disneyland, Santa Monica, LA Stadium, Malibu และ Universal Studios
โรงเรียนเราลอสแองแเจลิสได้สอนนักเรียนที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Argentina, Brazil, Colombia, Thailand, France, Germany, Italy, Korea, Mexico, Peru, Russia, Saudi Arabia, Spain, Turkey, Venezuela และประเทศอื่นๆ อีกมาหมาย

เรียนภาษาอังกฤษที่ลอสแองเจลิส

เรียนภาษาอังกฤษ
ในวันแรกของหลักสูตรภาษาอังกฤษ นักเรียนจะทำการการทดสอบภาษาก่อน จากนั้นจะถูกจัดชั้นเรียนในระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคน หลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และไม่เปิดเรียนในช่วงวันหยุดราชการ เมื่อจบหลักสูตรนักเรียนแต่ละคนจะได้รับใบรับรอง ระบุจำนวนบทเรียน และระดับภาษาที่เรียน

หลักสูตรของเรา

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส มีหลักสูตรให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแบบมาตรฐาน, หลักสูตรแบบเข้ม, หลักสูตรตัวต่อตัว หรือจะเป็นหลักสูตรอื่น ๆ สถาบันของเรามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • อาจารย์ผู้สอนมืออาชีพที่ มีคุณภาพ และเป็นเจ้าของภาษา
 • วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเข้าใจง่ายแม้เป็นผู้เริ่มเรียน
 • หลักสูตรการสอนที่ออกแบบโดยทาง สถาบัน มีจำนวนระยะเวลาเรียนที่เหมาะสม ทั้งหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Lessons per Week*Minimum DurationGroup SizeMore Info
Standard Course201 week14More Info
Standard Plus Course241 week14More Info
Intensive Course301 week14More Info
Super-Intensive Course401 week14More Info
Part-time101 week14More Info
One to One Course10, 20 or 301 week1More Info
Elective Course101 week14More Info
**Standard Course/ TOEFL Exam Preparation Course2012 weeks14More Info
** Intensive / IELTS / TOEFL Exam prep/ University Pathways304 week14More Info
***Super Intensive English for Academic Purposes / University Pathways409weeks14More Info
*1 บทเรียน = 45 นาที
**ยังไม่รวมค่าสอบ  วันเริ่มเรียน: ทุกๆ 4 สัปดาห์
***Placement Fee +$300
*อายุขั้นต่ำ: 18 ปี; อายุ 16-17 ปี จำเป็นต้องมีใบอนุญาติจากผู้ปกครอง

เตรียมสอบ TOEFL ที่ลอสแองเจลิส

Exam Course Starting Dates 2017: ทุก 4 สัปดาห์

การเรียนการสอน

เราได้พัฒนาวิธีการสอน จนประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับการเรียนภาษาของเรา : เราได้เปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ด้วยความตึงเครียด ให้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้เรายังมีความยืดหยุ่นในการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาที่คืบหน้ามากที่สุด และในเวลาที่สั้นที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้
เราเชื่อว่า การพูดคุยสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน จะช่วยให้นักเรียนซึมซับภาษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และจดจำได้ขึ้นใจ เรียนรู้คำศัพท์จะเกิดขึ้นโดยตรงในการปฏิบัติ และรวมถึงการอภิปราย การตั้งคำถาม และการแสดงบทบาทสมมุติ

คุณสมบัติเด่นของอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนของเราทุกคนคือระดับมืออาชีพ และมีแรงจูงใจสูง และที่สอนในภาษาแม่ของพวกเขา และนอกจากในห้องเรียนแล้ว พวกเขายังมีความยินดีที่จะให้คำแนะนำนักเรียนที่เกี่ยวกับภาษา หรือตอบคำถามใดๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการกีฬาท้องถิ่น ด้วยความเต็มใจ

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลอสแองเจลิส

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก
 • - มีที่พักหลายประเภทให้เลือก
 • - เปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกับคนท้องถิ่นและเพื่อนต่างชาติ
 • โฮมสเตย์อพาร์ทเม้นท์
เมื่อคุณสมัครเรียนภาษากับสถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่พักนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญซึ่งเราจัดไว้ให้เหมาะสมกับการมาเรียนภาษาอังกฤษที่ลอสแองเจลิส และให้สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่ ในที่พักที่แสนสบาย ซึ่งจะทำให้คุณอยู่สบายเหมือนอยู่บ้าน
นอกจากการเรียนภาษาในห้องเรียนแล้ว ยังได้ฝึกฝนภาษาใหม่นี้ในชีวิตประจำวันกับคนอื่นๆที่ได้พบเจออีกด้วย
เราขอนำเสนอที่พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่เป็นคนท้องถิ่น หรือเพื่อนนักเรียนชาวต่างชาติที่พักอยู่ร่วมกัน
AccommodationRoomsBoardFacilitiesDistance from schoolMore Info
โฮมสเตย์Double roomHB (FB also available)เครื่องอำนวยความสะดวกพื้นฐาน60นาทีโดยรถประจำทางMore Info
หมายเหตุ นักเรียนที่จองที่พักแบบอพาร์ทเม้นท์ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะรองรับนักเรียนเฉพาะที่พักตามที่ว่าง และนักเรียนที่จองสามารถเข้าที่พักได้วันอาทิตย์และออกวันเสาร์สุดท้าย

...................
สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r

หรือไอคอนข้างล่างนี้